Перечень законопроектов, по которым комитет является головным

1. «2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы».

    «О республиканском бюджете на 2019 – 2021 годы».

2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2019 – 2021 жылдарға арналған кепілдендірілген трансферт туралы».

     «О гарантированном трансферте из Национального Фонда Республики Казахстан на 2019 – 2021 годы».

3. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Хорватия  Республикасының Үкіметі  арасындағы Табысқа салынатын салықтарға қатысты  қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан  жалтаруға жол бермеу туралы келісімді және оған Хаттаманы ратификациялау туралы».

     «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Хорватия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к нему».

4. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы Қазақстанға тікелей инвестициялар салуды жүзеге асыратын Қытай-Қазақстан өндірістік қуаттарының ынтымақтастығы қоры кірісінің жекелеген түрлерін салық салудан босату туралы келісімді ратификациялау туралы».

      «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об освобождении от налогообложения отдельных видов дохода Китайско-Казахстанского Фонда сотрудничества производственных мощностей, осуществляющего прямые инвестиции в Казахстан».

5. «2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы».

 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

6. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық  Республикасының Үкіметі  арасындағы Қытай  Халық  Республикасының  жеңілдікті кредит беруі туралы негіздемелік келісімді ратификациялау туралы».

      «О ратификации Рамочного соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении Китайской Народной Республикой льготного кредита».

7. «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне оңалту және банкроттық рәсімдерін  жетiлдiру мәселелері бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы».

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства».

8. «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2019 – 2021 жылдарға арналған    кепілдендірілген трансферт туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс енгізу туралы».

«О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019 – 2021 годы».

9. «2019-2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы».

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».

10. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеу мен дамыту және микроқаржылық қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы».

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности».     

11. «Қазақстан Республикасы мен Солтүстік инвестициялық банк арасындағы Солтүстік инвестициялық банктің Қазақстан Республикасындағы қызметін реттейтін негіздемелік келісімді ратификациялау туралы».

«О ратификации Рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующего деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан».

12. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2018 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептері».

«Отчеты Правительства Республики Казахстан и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год».