Committee for economic reform and regional development

SABILYANOV Nurtay Salikhuly
Chairman of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan
KAZBEKOVA Meruert Aytkazhievna
Secretary of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan
AISINA Mayra Arapkyzy
Member of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan
AKHMETOV Sapar Kayratuly
Member of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan
BAZARBAYEV Askar Yermyrzauly
Member of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan
KAINAZAROV Valikhan Anarbayuly
Member of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan
KAZANTSEV Pavel Olegovich
Member of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan
KHITUOV Taras Kiikbayuly
Member of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan
NURUMOV Shaimardan Usainovich
Member of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan
PERUASHEV Azat Turlybekuly
Member of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan
PSHEMBAYEV Meyram Kudaybergenovich
Member of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan
SAPAROVA Aliya Suindikkyzy
Member of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan
SYZDYKOV Turgun Yskakuly
Member of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan
UTEBAYEV Saken Nuriuly
Member of the Committee for Economic Reform and Regional Development of Mazhilis of Parliament of the Republic of Kazakhstan